Disclaimer voor Stichting Ties & Fien du Carnaval

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Stichting Ties & Fien du Carnavale. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Erwin en Natasja van Sterkenburg is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal, lesmaterialen, filmpjes of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Erwin en Natasja van Sterkenburg.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als typefouten, vormen nooit een aanleiding om een overeenkomst met Stichting Ties & Fien du Carnavale te mogen claimen of veronderstellen. Stichting Ties & Fien du Carnavale streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting Ties & Fien du Carnavale aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Mocht deze disclaimer wijzigen dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.